Bakgrundsinformation om den nordiska kvalitetskompassen

Kunskapsbasen för denna uppsättning av utvärderings- och självskattningsverktyg har tagits fram av NVL:s expertnätverk för validering.

Nätverket består av nyckelorganisationer som deltar i utvecklingen av principer och riktlinjer för validering i alla de nordiska länderna, samt Grönland, Färöarna och Åland. Nätverket har varit verksamt sedan 2005 när Nordiska ministerrådet bestämde sig för att ta upp validering av reell kompetens som en av prioriteterna i det nordiska vuxenutbildningssamarbetet.

NVL konstaterade att ett målgruppsanpassat verktyg för valideringsutförare, utvecklare och politiska beslutsfattare skulle gagna hela valideringsområdet i Norden och även utanför Norden. Expertnätverket för validering har tidigare utvecklat flera verktyg och rekommendationer, dessa var dock i pdf-format och alla i separata dokument. En vidareutveckling av verktygen med ett användarvänligt gränssnitt ledde till att den nordiska kvalitetskompassen togs fram. Den är fri att använda och stödjer kvalitetsutvecklingen under planering och genomförande av validering.

Det nordiska arbetet med policyer och riktlinjer följer de europeiska riktlinjerna för validering och rekommendationen från Europeiska unionens råd om validering av icke-formellt och informellt lärande. I de nordiska länderna innebär termen validering av reell kompetens en process där man identifierar, dokumenterar, bedömer och erkänner individens resultat av lärande i alla sammanhang, formellt, icke-formellt såväl som informellt lärande.

Terminologin som används i valideringssammanhang varierar mellan olika aktörer och länder. Andra allmänt använda termer för valideringsprocessen är validering av icke-formellt och informellt lärande (VNFIL), erkännande av tidigare lärande (RPL), bedömning och erkännande av tidigare lärande (PLAR), erkännande, validering och godkännande av icke-formellt och informellt lärande (RVA). Trots denna mångfald av termer är målet i processerna detsamma: att synliggöra lärandet.

Utvärderingsverktyg

Självskattningsverktyg

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe is an official partner of the Nordic Quality Compass. EPALE has contributed to the creation of this website by financing translations and supporting the marketing efforts.