Utvärderingsverktyget för strategier och praxis inom validering

Utvärderingsverktyget för strategier och praxis inom validering omfattar sju kategorier och flera underkategorier med indikatorer

Genom att utvärdera strukturerna för validering i ditt land enligt indikatorerna kan du få en heltäckande bild av valideringssystemens styrkor och svagheter. Om någon av indikatorerna inte är relevant i förhållande till validering i ditt land kan du välja svarsalternativet "Inte tillämpbar". Rekommendationen är att genomföra denna utvärdering vartannat år för att kunna identifiera hur utvecklingen går.

OBS! Om det finns flera olika strukturer för validering i landet (t.ex. inom olika utbildningssektorer), kan en rekommendation vara att du svarar ur ett sektorsperspektiv i taget. Om du däremot önskar utvärdera alla strukturer tillsammans kan du använda de öppna frågorna för att utarbeta olika strategier och praxis i ditt land.

Detta verktyg ger dig också möjlighet att genomföra en utvecklingsplan i syfte att förbättra er valideringsstruktur.

Mål: utvärdering (på kort sikt) och granskning (på lång sikt) av er struktur för validering samt jämförelser mellan olika valideringssystem.

För vem: De som utvecklar strukturer och strategier för validering (t.ex. utbildningsmyndigheter och beslutsfattare) eller de som gör jämförande studier (antingen mellan olika sektorer eller till och med mellan länder).

Resultat: information i grafisk form om styrkorna i era valideringsstrukturer och vilka områden som kräver ytterligare utveckling, samt en utvecklingsplan (enligt dina svar på de öppna frågor som finns inlagda i verktyget).

Detta verktyg baserar sig på NVL:s rapport Validering och värdet av kompetenser – Färdplan 2018.