Utvärderingsverktyget för valideringsriktlinjer och metoder

Utvärderingsverktyget för valideringsriktlinjer och metoder omfattar sju kategorier och flera underkategorier med indikatorer

Genom att utvärdera valideringssystemet i ditt land kan du få en heltäckande bild av systemets styrkor och svagheter. Ifall någon av frågorna är ovidkommande i förhållande till valideringssystemet kan du välja att svara "Inte tillämpbar". Det rekommenderas att denna utvärdering genomförs vartannat år för att kunna fastställa möjlig utveckling.

OBS! Om det finns flera valideringssystem i landet (t.ex. i olika utbildningssektorer), rekommenderas att du svarar ur ett valideringssystems prespektiv. Om du däremot önskar utvärdera alla system, vänligen använd öppna frågor för att utveckla olika metoder och riktlinjer i ditt land.

Detta verktyg gör det möjligt att genomföra en utvecklingsplan i syfte att ytterligare förbättra ditt valideringssystem.

Mål: utvärdering (på kort sikt), uppföljning (på lång sikt) av ditt valideringssystem och benchmarking mellan valideringssystemen.

För vem: individer som utvecklar valideringssystem och riktlinjer (till exempel utbildningsmyndigheter och politiska beslutsfattare) eller utförare av benchmarking (antingen mellan sektorer eller till och med mellan länder)

Resultat: information i grafisk form om styrkorna i ditt valideringssystem eller områden som kräver ytterligare utveckling. En utvecklingsplan (enligt dina svar i öppna frågor som finns inbyggd i verktyget)

Detta verktyg baserar sig på NVL:s rapport Validation and the Value of Competences – Roadmap 2018.