Evalueringsverktøy for RKV-system og -praksis.

Evalueringsverktøyet for RKV-system og -praksis består av sju kategorier med en rekke underkategorier med indikatorer.

Ved å evaluere ditt RKV-system i henhold til indikatorene vil du kunne få et generelt bilde av systemets sterke og svake sider. Hvis noen av spørsmålene ikke er relevante for ditt RKV-system, har du mulighet til å svare «Ikke relevant». Det anbefales å utføre denne evalueringen annethvert år for å avdekke utviklingsbehov.

NB! Hvis det finnes flere RKV-systemer i ditt land (f.eks. i ulike utdanningssektorer), anbefales det at du svarer med utgangspunkt i ett av disse systemene. Hvis du ønsker å evaluere alle systemene, kan du bruke de åpne spørsmålene til å utdype de ulike formene for praksis og policy i ditt hjemland.

Dette verktøyet lar deg også gjennomføre en utviklingsplan for videre forbedring av ditt RKV-system.

Mål: Evaluering (kort sikt) og overvåking (lang sikt) av ditt RKV-system og referansemåling mellom RKV-systemer

For hvem: Personer som utvikler systemer og politikk for realkompetansevurdering (f.eks. utdanningsmyndigheter eller policyansvarlige), eller som utfører referansemålinger (enten mellom sektorer eller mellom ulike land)

Resultat: Grafisk fremstilt informasjon om sterke sider ved ditt RKV-system og om områder som krever videre utvikling. En utviklingsplan (basert på dine svar på de åpne spørsmålene som inngår i verktøyet)

Dette verktøyet er basert på NVL-rapporten Validation and the Value of Competences – Roadmap 2018.