Egenvurderingsverktøy for koordinatorer innen RKV

Egenvurderingsverktøy for koordinatorer* som arbeider med realkompetansevurdering (RKV)

Dette er din personlige egenvurderingskonto. Når du har fullført egenvurdering kan du skrive ut resultatene, inkludert en videreutviklingsplan du oppretter selv. Du kan gå tilbake til egenvurderingen senere og redigere den eller ta den på nytt.

Bruk: Egenvurdering i henhold til prosesser som er typiske for koordinatorer. Verktøyet består av to deler. I den første delen vurderer du ditt kunnskapsgrunnlag for RKV (mer teoretisk), og i den andre delen vurderer du ditt yrkesmessige kompetansegrunnlag (mer praktisk). Hvis noen av spørsmålene ikke er relevante for ditt RKV-system, kan du velge «Ikke relevant». Dette virker ikke inn på ditt samlede resultat.

For hvem: Koordinatorer som arbeider med realkompetansevurdering.

Resultat: Informasjon i grafisk form om dine sterke sider og utviklingsbehov, sammen med en plan for videre utvikling som du kan utforme i tråd med dine egne behov, slik de fremkommer i delen med åpne spørsmål etter hver kategori.

Dette verktøysettet er delvis basert på NVL-publikasjonen NVL publication Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.